Aleșii locali și angajații la stat trebuie să-și depună declarațiile de avere și interese până la 15 iunie 2021

Bani pentru finanțări. FOTO AlexanderStein
Bani pentru finanțări. FOTO AlexanderStein

Agenția Națională de Integritate reamintește celor care lucrează la stat că termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese este de 15 iunie. Pentru a facilita procesul de completare și depunere a declarațiilor, ANI aduce la cunoștința opiniei publice un set de informații utile:

Platforma e-DAI

Agenția Națională de Integritate a lansat noua platformă online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa și depune declarațiile de avere și de interese în format digital.

Cadrul legal privind modalitatea de completare și depunere digitală a declarațiilor de avere și de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020 (https://bit.ly/34nqcvZ).

Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese, astfel:

 • în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI; În cazul în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, până la finalul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin platforma e-DAI, semnate olograf;
 • în format letric și transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul”.

Începând cu 01 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.

Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese

 • Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu).

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

 • în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);
 • în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.).
 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Obligațiile conducătorilor entităților

 • Să desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate;
 • Să asigure, până la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entității (obligație instituită prin art. III din Legea nr. 105/2020);
 • Să asigure ducerea la îndeplinire a prerogativelor legale la nivelul entității pe care o conduce.

Obligațiile persoanelor responsabile

 • Să se înroleze în platforma e-DAI, obținând un cont specific în cadrul căruia își vor putea îndeplini obligațiile stabilite de lege;
 • Să înroleze deponenții în platforma e-DAI;
 • Să verifice declarațiile deponenților sub aspectul existenței eventualelor deficiențe și să le valideze, fiind astfel transmise către Agenția Națională de Integritate;
 • Să asigure afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;
 • Să transmită Agenţiei până la data de 01 august 2020, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.

Anonimizarea declarațiilor de avere și de interese

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza:

 • adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,
 • adresa instituţiei care administrează activele financiare,
 • codul numeric personal,
 • semnătura.

Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv art. 6 „Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”

În situația în care, declarațiile de avere conțin date cu caracter personal ale unor terți care nu au fost informați că vor fi făcute publice, aceștia au posibilitatea de a se adresa Agenției Naționale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informații.

Asigurarea publicității declarațiilor de avere și de interese pe Portalul public al Agenției

Declaraţiile se păstrează pe pagina de Internet a instituției şi pe Portalul public al Agenției (http://declaratii.integritate.eu/), pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.

Sancțiuni prevăzute de Legea nr. 176/2010

 • Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;
 • Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*